1174229_539762579406028_1808410351_n

ชื่อ – นามสกุล

: ภาณุพันธุ์  ภาคาผล

ชื่อเล่น

: บอม

อายุ

: 34 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน

: 275/5 ม.2 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170

โทรศัพท์

: 0815610682

อีเมล์

: webmaster@csbombae.com

งานอดิเรก

: เล่นเกมมือถือ,เล่นเกมคอมพิวเตอร์,ฟุตบอล,จักรยาน,เลี้ยงปลา

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ปี พ.ศ. 2536

มัธยมศึกษา ตอนต้น – ปลาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2542

ปริญญาตรี  คณะคุรุศาสตร์บัญฑิต สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา  ปี พ.ศ.ที่ได้รับ  2547  สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

ปริญญาโท  คณะวิทยาศาสตร์ สาขา  อินเทอร์เน็ตสาระสนเทศและเทคโนโลยี  ปี พ.ศ.ที่ได้รับ  2552    มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตพะเยา

ประวัติการทำงาน

      บรรจุเป็นข้าราชการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี พ.ศ. 2549 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำวิชา คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ปี 2549 – 2553 

       โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำวิชา คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 – จนถึงปัจจุบัน